مشتریان عزیز هرگونه ایراد فیزیکی در شکل و ظاهر از گارانتی خارج می باشد.

مدیریت فروشگاه افضل استور